Zakres usług

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię

Zakres usług prawnych świadczonych przez Kancelarię obejmuje m.in. :

 • doradztwo w zakresie sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych oraz handlowych,
 • reprezentację w sporach sądowych (w sprawach gospodarczych, cywilnych, pracy i in.) oraz w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • doradztwo i praktyczną pomoc związaną z obrotem wekslowym,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,
 • pomoc prawną w zakresie postępowania rejestrowego,
 • prowadzenie spraw w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki,
 • pomoc prawną w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • pomoc prawną w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • bieżącą, a w tym „korporacyjną” obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Klienci indywidualni

Kancelaria prowadzi sprawy i udziela porad prawnych dla klientów indywidualnych w szczególności w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa pracy,
 • prawa rodzinnego.

Prowadzę sprawy rozwodowe, o podział majątku, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, nabycie i dział spadku, sprawy egzekucyjne. Jednym z istotnych zakresów mojej specjalizacji są sprawy o odszkodowania (także za błędy lekarskie) oraz z zakresu służebności przesyłu.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dotyczącą wszelkich przejawów działalności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego i cywilnego, także pracy oraz własności przemysłowej.

Kancelaria prowadzi również bieżącą obsługę prawną firm. Doradzam w wielu skomplikowanych transakcjach związanych z wyżej wspomnianymi działami prawa, przygotowuję profesjonalne projekty umów, pism procesowych, a także opinie i ekspertyzy prawne. Nadto reprezentuję w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, jak również w postępowaniach toczących się przed organami administracji. W imieniu moich Mocodawców prowadzę negocjacje i mediacje.

Działania Kancelarii wyróżniają się nie tylko wysokim poziomem merytorycznym świadczonych usług, ale także bardzo dobrym zrozumieniem istoty działalności biznesowej Klientów oraz zaangażowaniem w ich sprawy, kreatywnym podejściem do rozwiązywanych problemów, jak również terminowością i dokładnością. Współpracując z przedsiębiorstwami wiem, jak bardzo opieka prawna wpływa na ich konkurencyjność oraz zdolność uzyskiwania przewagi na rynku - mam też świadomość, jak ważne jest dla ich działania przewidywanie i dostosowywanie się do zmian w prawie, ważnych z punktu widzenia ich strategii.

Dlatego moim priorytetowym celem jest dostarczanie Klientom szybkich i skutecznych rozwiązań w zakresie usług prawniczych, które pozwolą im wzmocnić ich pozycję na rynku i odnosić sukcesy.

 

Współpraca z innymi podmiotami

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. W tym celu współpracuję z innymi podmiotami, które świadczą swoje usługi w takich zakresach, w jakich ja nie jestem wyspecjalizowany. Dotyczy to na przykład profesjonalnej firmy windykacyjnej, której usługi na etapie postępowania egzekucyjnego bywają nieocenione, szczególnie jeżeli istnieje potrzeba odnalezienia majątku dłużnika, który mógłby zostać zajęty w celu spieniężenia. Współpraca ta pozwala Kancelarii na kompleksowe poprowadzenie sprawy Klienta- od sporządzenia pozwu do faktycznego wyegzekwowania długu. Innymi słowy nie pozostawiam mojego Klienta z prawomocnym wyrokiem sądowym, który bez skutecznej egzekucji daje wyłącznie satysfakcję wygranej w procesie.